دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1389 
1. جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن

صفحه 7-38

زهرا ریاحی زمین؛ ناهید دهقانی


8. شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق

صفحه 159-177

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار