دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1389 
شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق

صفحه 159-177

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار