دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1389 
3. تندیس های ایزد بانوان باروری ایران

صفحه 43-73

صدرالدین طاهری؛ محمود طاووسی