شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-2926
شاپا الکترونیکی
2538-2934