شاعر فرزانه: بررسی مضامین و اندیشه های شعری فرزانه خجندی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور تفت

چکیده

فرزانه خجندی، شاعر نامدار تاجیکستان، در سال 1964، در خانواده ای فرهنگی، و در شهر خجند زاده شد و از نیمه دوم دهه 1980 فعالیت جدی خود را آغاز کرد تا چراغ افروخته رودکی سمرقندی، سیف فرغانی, ناصرخسرو قبادیانی، کمال الدین خجندی، و دیگران را، برای انتقال به آیندگان، فروزان نگاه دارد. این شاعر، که تاثیرپذیری از اشعار لایق شیرعلی در نخستین اشعارش به خوبی آشکار است، بیش تر، با غزل هایش شناخته می شود، اما در قالب هایی چون شعرنو و چهارپاره نیز تافته هایی جدابافته دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Epigrams and Poetry of Farzane KhojandI

نویسنده [English]

  • Seyyed-Mohammad-Baqer Karnaladdtnt
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Payam-e NOr University of Taft
چکیده [English]

Farziine Khojandi (Tajik: C/Jap301w), featured Tajik poet, was born in 1964 in well-educated family. She began her career as a poet in second half of 1980s to keep alive names of great poets such as Riidaki Samarqandi, Seyf Faraqiini, Niiser-khosrow Qobiidiyiini, Kamaladdin Khojandi, and others for future generations. The poet, who was influenced by Ldyeq in her early works, is well-known for her Qazals, quatrain, and also modem poetry. Many poems poetized by Farziine at late ten years of her life are the original samples of devotedness and simplicity. She introduces a new way of looking at life and world, and a new language to talk about such experience in her New Poems (persian: "She'r-e now") so called White Poem (Persian:She'r-e sepid").

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poet
  • Farziine Khojandi
  • Thought
  • Persian Poetry
  • Qazal