درباره نشریه

· مجله مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان فقط مقاله هایی را که در قالب موضوعات   

  •  - اجتماعی زنان – جنسیت)
  •   - روان شناسی اجتماعی (زنان - جنسیت ) را می پذیرد.