تاثیر پایه های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان

نویسنده

دانشیار دانشکدۀ الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

نصر حامد ابوزید، اندیشه مند معاصر مصری، به مساله زن در قرآن با نگاهی نو می نگرد و بر آن است که اتهام های وارد شده بر اسلام را پاسخ دهد. وی، با تکیه به روش تجربه گرایی و با توجه به بافت تاریخی و زبانی آیات، احکام تشریعی مربوط به زنان را کوتاه مدت و وابسته به شرایط زمان نزول می داند و با بررسی چالش های مهم مسائل زنان، مانند چندهمسری، ارث، و حجاب، تلاش می کند برابری زن و مرد را در قرآن، با استناد به مفهوم آیات، نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Abu Zayd's Rational Principles on His Attitude towards Women's Issues

نویسنده [English]

  • Fathiye Fattahl-zade
Associate Professor, Faculty of Theology, Al-Zahra University
چکیده [English]

Nasr Hamid Abu Zayd, the contemporary Egyptian thinker, approaches to the women issues in Quran in a new way. Through reviewing verses related to women's issues and rights, Abu Zayd aims to respond to received accusations against Islam. Relying on empiricism method and concerning historical and linguistic context of verses, he interprets Sharia Laws about women, temporal and relevant to the circumstances of the age of descent. Considering important challenges before women such as polygamy, inheritance, and hijab (veil), he tries to cite the context of verses, and proves the equality of women and men in Quran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • woman
  • Historicity
  • Nasr Hamid Abu Zayd