شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

چکیده

شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوع های بحث برانگیز در میان اندیشه مندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری خانواده، چه بسا ممکن است در مواردی، استفاده مرد از این حق سبب سستی خانواده و بروز مشکلات فراوان اجتماعی و روانی شود؛ از این رو، با توجه به روایاتی که دلالت بر صحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد، و نیز منافات نداشتن آن با مقتضای عقد نکاح، شرط مزبور نه مخالف شرع است و نه مخالف با مقتضای عقد. نکته مهم دیگر، ضمانت اجرای تخلف از این شرط است، که در این زمینه، آرای فقها گوناگون است؛ برخی نکاح دوم را باطل نمی دانند و عده ای دیگر قائل به بطلان آن اند. برخی بر این باوراند که برای زن حق فسخ وجود دارد و گروهی تخلف از شرط را تنها موجب گناه می دانند. با توجه به ادله گفته شده، به نظر می رسد تخلف از شرط مزبور سبب بطلان نکاح دوم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-Remarriage Condition in Islamic Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

  • Ali-akbar Izadi-fard 1
  • Hoseyn Kavyar 2
1 Professor, Department of Private Law, University of Mazandaran
2 MA PhD student in Private law
چکیده [English]

Non-remarriage condition in context of marriage is one of controversial issues among Islamic jurists. Some of them believe the condition is void by virtue of illegality and opposition to requirement of contract. Another group believes that it is valid and binding by virtue of narratives which indicate permissibility validity. According to Quran signs and narratives, polygamy is right of husband and allowed, but it isn't of superior orders. As marriage survival and solidity of family institution is very important and husband usage of the right may ruin it and causes social and mental problems, by attention to narratives indicating validity of non- further marriage condition and also non-contradiction of it with requirements of marriage contract, the condition is neither contrary to divine law (Sharia) nor requirement of contract. The other important point is sanction of this condition breach. The jurists express various opinions regarding the issue. Some believe second marriage is valid; some consider it null and void. There are another group that regards wife as the one who has the right of rescission; and some suppose that breach of the condition is sin. So taking into account all arguments and opinions, breach of the condition nullify the second marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition
  • Non-remarriage
  • Legitimacy 0/ Condition
  • Sanction o/Condition Breach,' Void o/Second Marriage,'