اهداف و چشم انداز

نشریه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان با انتشار مقالات علمی در حوزه زنان اهداف زیر را دنبال می کند:

1.تبیین نقش زنان در فرایندهای اجتماعی و روانشناختی

 2. ایجاد و ارائه پارادایمی جدید در حوزه زنان در کشور
 3. توسعه پژوهشهای مرتبط با زنان از منظر روانشناختی و جامعه شناختی
4. بررسی مسائل مدیریت و رهبری زنان در کسب و کارها
5. نقش زنان در اقتصاد و سیاست
6. آسیب شناسی مسائل زنان از منظر جامعه شناختی یا روانشناختی
7. جهت گیری پژوهش ها با ارزش های اسلامی