اهداف و چشم انداز

1. تبیین نقش زنان در فرایندهای اجتماعی و روانشناختی

 2. ایجاد و ارائه پاردایمی جدید در حوزه زنان در کشور
 3. توسعه پژوهشهای مرتبط با زنان از منظر روانشناختی و جامعه شناختی
4. آسیب شناسی مسائل جامعه شناختی یا روانشناختی و ارائه راهکارهای برگرفته از توصیه های اسلام