داوران سال 1401

 

 

نام نام خانوادگی رتبه علمی وابستگی سازمانی لینک pablon
علی بوداقی استادیار  عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
سعیده گروسی استاد استاد دانشگاه کرمان  
         
محمد عباس زاده استاد عضو هیات علمی دانشگاه تبریز  
محمد رحیم اسفیدانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
میثم موسایی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
سولماز دبیری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه سمنان  
محمود نجفی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه سمنان  
الهام شیردل استادیار عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
عبالرضا باقری استاد عضو هیات علمی دانشگاه شاهد  
محمد یزدانی نسب استادیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی  
عبدالرضا نواح دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
غلامرضا لطیفی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  
حسنعلی آقاجانی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران  
نادر رازقی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران  
اکبر علیوردی نیا استاد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران  
مریم صیاد شیرازی استادیار عضو هیات علمی زنان دانشگاه الزهرا(س)  
حجیه بی بی رازقی نصرآباد دانشیار عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور  
سوده مقصودی دانشیار عضوهیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان  
فاطمه مدیری دانشیار عضو هیات علمی  موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور  
زهرا افشاری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

https://publons.com/researcher/3107410/zahra-afshari

مهسیما پورشهریاری دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
افسانه توسلی استاد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
شهره روشنی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) https://www.webofscience.com/wos/author/record/3184930
منصوره زارعان استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) https://publons.com/wos-op/researcher/3388851/mansoureh-zarean/
خدیجه سفیری استاد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35867951000

 

مریم سلگی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
نگین سنگری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
ابوالفضل شاه آبادی استاد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
مهر انگیز شعاع کاظمی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
اکبر طالب پور دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
عباس عبداللهی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) https://publons.com/wos-op/researcher/1590416/abbas-abdollahi/
اعظم فرح بیجاری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
فاطمه فیاض استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
مهسا لاریجانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
سید یعقوب موسوی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
مرضیه موسوی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
محبوبه موسیوند استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
زهرا میرحسینی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  
عهدیه اسدپور دکترای جامعه شناسی    
راضیه شامخ دکترای جامعه شناسی    
سحر عرب پور دکترای روانشناسی    
مهرنوش فروتن دکترای جامعه شناسی    
ایمن قاسمیان دکترای جامعه شناسی    
زهرا نعمت اللهی دکترای جامعه شناسی    
یاسمین کمالی دکترای روانشناسی