راهنمای نویسندگان

 دستور العمل ارسال مقاله 

  · مقاله نباید پیش‌تر، در مجله‌های فارسی زبان داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.

مقاله را قبل از اینکه بارگذاری نمایید در سامانه حتما بایستی در سامانه مشابهت یابی سمیم نور بارگذاری نمایید و گزارش آن را هنگام ارسال مقاله بارگذاری نمایید تا مقاله در روند بررسی قرار گیرد میزان مشابهت قابل قبول برای نشریه کمتر از 20 درصد می باشد.

  · مقاله باید در ساختار سازگار با Microsoft®Word به نشانی سایت http://journals.alzahra.ac.ir/jwsps فرستاده شود و به ترتیب دارای این بخش‌ها باشد:‌

  1. شناسه‌های نویسنده(گان):‌ نام؛ رتبه و وابستگی دانشگاهی یا سازمانی به فارسی و انگلیسی؛ نشانی ایمیل و نوشته‌ای کوتاه درباره پیشینه آموزشی و پژوهشی؛

  2. شماره تلفن ، نشانی ایمیل و نشانی پستی نویسنده مسئول و هریک از نویسندگان(نویسندگان مقاله در صورت امکان ملزم به استفاده از ایمیل سازمانی هستند)

  3. عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی( در عنوان بایستی و بدون علامت اختصاری باشد اعم از () : و ...)

  4. چکیده مقاله و واژگان کلیدی ـ به فارسی و انگلیسی؛

  5. متن مقاله: مقدمه و طرح مساله ، پیشینه تحقیق، مباحث نظری ، مدل و فرضیات ، روش تحقیق(نمونه، شیوه نمونه گیری، ابزارهای پژوهش)، یافته ها و بحث و نتیجه گیری 

  6. فهرست منابع ـ نخست منابع فارسی / عربی و سپس زبان‌های دیگر.

  · متن مقاله نباید از 7000 واژه و چکیده‌ها نباید از 250 واژه بیش‌تر باشد.

  · در متن مقاله، باید با آوردن نام نویسنده(گان) و سال به منابع ارجاع داده شود. برای نوشته‌های برداشت شده از منبع، باید شماره صفحه نیز آورده شود.

  · فهرست منابع باید به ترتیب الفبایی نام خانوادگی و با نگارش زیر آورده شود.

  کتاب : نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). سال چاپ. نام کتاب، شماره جلد. نوبت چاپ. نام مترجم به فارسی. محل نشر: نام ناشر.

  مقاله نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). سال چاپ. «عنوان مقاله» نام مجله دوره یا سال(شماره): شماره صفحات.

  پایان نامه نام خانوادگی، نام نویسنده. سال نگارش. «عنوان پایان‌نامه». دوره آموزشی پایان‌نامه، گروه، دانشکده، دانشگاه، محل دانشگاه.

  · برای همه اصطلاح‌ها و نام‌های نافارسی، اصل آن در پانویس آورده شود.

  · مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان ترجیح می‌دهد نوشتارهایی را چاپ کند که دست‌آورد پژوهش‌های ایرانی درباره مسائل زنان در ایران باشد.

  · مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان ویرایش مقاله‌های رسیده، بدون تغییر درمحتوای آن، آزاد است.

  · مسئولیت مطالب آمده در مقاله‌ها، با نویسنده(گان) است.

برای راهنمایی بیشتر در خصوص نحوه نوشتن منابع لطفا این فایل را دانلود نمایید

رعایت اخلاق پژوهش :

 • در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد حتما در ابتدای مقاله ذکر شود.
 • تشکر و قدردانی : در بخش انتهای مقاله  قبل از منابع از کلیۀ افراد حقیقی یا حقوقی که در انجام پژوهش حاضر کمک کرده‌­ اند، قدردانی شود.

 

  · مجله مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان فقط مقاله هایی را که در قالب موضوعات

    - اجتماعی زنان – جنسیت)

  - روان شناسی اجتماعی (زنان - جنسیت ) را می پذیرد.

 

 فایل تعهد نامه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

فایل تعارض منافع را می توانید از  اینجا دریافت کنید

جهت راهنمایی بهتر بخش های مقاله علمی اینجا کیک کنید

 

زمانی که مقاله از نظر داوری پذیرش می گیرد بایستی نویسندگان محترم اقدام به تهیه چکیده مبسوط  لاتین مقاله نمایند که بخش های آن به شرح ذیل می باشد:

 

بخش های چکیده مبسوط به فارسی و لاتین

 

 • عنوان مقاله به فارسی و لاتین
 • نویسندگان مقاله به فارسی و لاتین
 • چکیده مقاله(250) کلمه ای به فارسی و لاتین
 • کلیدواژه ها : شامل حداقل 5 کلید واژه به فارسی و لاتین
 • خلاصه ی 1000 کلمه ای به فارسی و لاتین از مقاله که شامل بخش های زیر بایستی باشد:

 

 • مقدمه و بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • روش تحقیق
 • یافته
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع(کل منابع مقاله در این بخش قرار گیرد)

حتما این موارد رعایت شود:

 1. عنوان مقاله به فارسی و لاتین
 2. نام نویسندگان با تمام مشخصات به فارسی و لاتین
 3. چکیده 250 کلمه ای ابتدای مقاله به فارسی و لاتین
 4. چکیده مبسوط 1000 کلمه ای مقاله به فارسی و لاتین
 5. منابع کل مقاله اعم از منابع فارسی، منابع معادل لاتین و منابع لاتین

نویسندگان محترم نشریه :

منابع مقاله شما بایستی از براساس قوانین apa   نسخه 7  تنظیم شود که جهت راهنمایی جدول زیر ارائه شده است : 

کتاب با یک نویسنده

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک.شهر:ناشر.

نام نویسنده در منابع فارسی کامل و در منابع لاتین کوتاه شده نوشته شود.

ناجی راد، محمد علی.( 1382). موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی اقتصادی در ایران پس از انقلاب. تهران: انتشارات کویر.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford.

کتاب با دو نویسنده

نام خانوادگی نویسنده اول،نام نویسنده و نام خانوادگی نویسنده دوم،نام نویسنده. (تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک.شهر:ناشر.

فصلی از  یک کتاب

نام خانوادگی نویسنده فصل،اسم نویسنده فصل.(تاریخ).عنوان فصل.نام و نام خانوادگی نویسنده یا گردآورنده کتاب،نام کتاب به صورت ایتالیک/ایرانیک(صص فصل).شهر:ناشر.

ترجمه کتاب

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک(نام و نام خانوادگی مترجم). شهر:ناشر(تاریخ انتشار به زبان اصلی،سال).

Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 1940)

به طور مثال (تاریخ انتشار به زبان اصلی،2011)

پایان‌نامه

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ). نام رساله ایتالیک/ ایرانیک. رساله دکتری یا کارشناسی ارشد، دانشکده و دانشگاه،کشور.

مقاله-نشریه چاپی

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله به نام نشریه ایتالیک/ایرانیک،دوره(شماره)،صفحه آغازی-صفحه پایانی.

مقاله-نشریه الکترونیکی

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله. نام نشریه ایتالیک/ایرانیک، شماره(روز و ماه) دسترسی در تاریخ...

http://www. ….

مقاله همایش،سمینار

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله ایتالیک/ایرانیک. نام همایش،شهر همایش.

یک مقاله از مجموعه مقالات کنفرانس

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده مقاله.(تاریخ).عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی گردآورنده مجموعه مقالات،نام مجموعه به صورت ایتالیک/ایرانیک(صص فصل).شهر:ناشر.           

Lacey ,J. H. (1986). Pathogenesis. In I. J. Downey, J. C. Malkin (Eds),  Current approaches (pp. 241-265). Southampton, United Kingdom: Duphar.

گزارش الکترونیکی با نویسنده سازمانی

نام سازمان.(تاریخ) نام گزارش ایتالیک/ایرانیک.دسترسی به آدرس صفحه

http://www. ….

روزنامه‌های چاپی

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده .(تاریخ).عنوان مقاله. نام روزنامه ایتالیک/ایرانیک،روز و ماه.

روزنامه‌های الکترونیکی

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده .(تاریخ).عنوان مقاله. نام روزنامه ایتالیک/ایرانیک،روز و ماه. دسترسی  در روز/ماه/سال.آدرس سایت

http://www. ….