بانک ها و نمایه نامه ها

این مجله در پایگاه استنادی جهان اسلام iscو  بانک اطلاعات نشریات کشور(مگ ایران) نمایه می شود