اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر خدیجه سفیری

استاد دانشگاه الزهراء(س)

kh.safirialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر زهره خسروی

رییس پژوهشکده زنان

z.khosravialzahra.ac.ir
88049809

مدیر اجرایی

فرزانه شکری

کارشناس نشریه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

jwfsalzahra.ac.ir

ویراستار انگلیسی

علی یار احمدی

جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

yarahmadishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد جعفرنژاد

استاد دانشگاه تهران

jafarnjdut.ac.ir

دکتر زهرا افشاری

اقتصادکلان تجارت بین الملل اقتصاد توسعه و برنامه ریزی استاد دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/afshari/
z.afsharialzahra.ac.ir

دکتر هما زنجانی‌زاده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

zandjanium.ac.ir

دکتر محمدصادق مهدوی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

d_mahdavyyahoo.com

دکتر سیّده‌منوره یزدی

خانواده - روان شناسی شناختی استاد دانشگاه الزهراء(س)

smyazdialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نازنین شاه رکنی

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

n.shahrokniise.ac.uk