اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر خدیجه سفیری

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهراء(س)

kh.safirialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر زهره خسروی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه الزهرا

z.khosravialzahra.ac.ir
88049809

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد جعفرنژاد

مدیریت استاد دانشگاه تهران

jafarnjdut.ac.ir

دکتر زهرا افشاری

اقتصادکلان تجارت بین الملل اقتصاد توسعه و برنامه ریزی استاد دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/afshari/
z.afsharialzahra.ac.ir

دکتر هما زنجانی‌زاده

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

zandjanium.ac.ir

دکتر محمدصادق مهدوی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

d_mahdavyyahoo.com

دکتر سیّده‌منوره یزدی

روانشناسی استاد دانشگاه الزهراء(س)

smyazdialzahra.ac.ir

دکترحلیمه عنایت

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

Webpage : shirazu.ac.ir/faculty/home/henayat
henayatrose.shirazu.ac.ir

دکترسعیده گروسی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید باهنرکرمان

sgarousiuk.ac.ir

دکتر اکبر علیوردی نیا

استاد جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

aliverdiniaumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترنازنین شاه رکنی

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

n.shahrokniise.ac.uk

مدیر اجرایی

فرزانه شکری

کارشناس نشریه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

f.shokrialzahra.ac.ir

ویراستار ادبی

فاطمه سفیری

مدرک کارشناسی‌ارشد: زبان‌های باستانی-دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار ادبی نشریه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا

f.safiri88yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکترعلی یار احمدی

جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

yarahmadishirazu.ac.ir