اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر خدیجه سفیری

استاد دانشگاه الزهراء(س)

kh.safirialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر زهره خسروی

رییس پژوهشکده زنان

z.khosravialzahra.ac.ir
88049809

مدیر اجرایی

فرزانه شکری

کارشناس نشریه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

jwfsalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد جعفرنژاد

استاد دانشگاه تهران

jafarnjdut.ac.ir

دکتر زهرا افشاری

اقتصادکلان تجارت بین الملل اقتصاد توسعه و برنامه ریزی استاد دانشگاه الزهراء(س)

zahafshariyahoo.com

دکتر هما زنجانی‌زاده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

homa009yahoo.com

دکتر محمدصادق مهدوی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

d_mahdavyyahoo.com

دکتر سیّده‌منوره یزدی

خانواده - روان شناسی شناختی استاد دانشگاه الزهراء(س)

smyazdialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نازنین شاه رکنی

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

n.shahrokniise.ac.uk