اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر خدیجه سفیری

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهراء(س)

kh.safirialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر زهره خسروی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه الزهرا

z.khosravialzahra.ac.ir
88049809

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا افشاری

اقتصادکلان تجارت بین الملل اقتصاد توسعه و برنامه ریزی استاد دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/afshari/
z.afsharialzahra.ac.ir

دکتر احمد جعفرنژاد

مدیریت استاد دانشگاه تهران

jafarnjdut.ac.ir

دکتر هما زنجانی‌زاده

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

zandjanium.ac.ir

دکترحلیمه عنایت

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

Webpage : shirazu.ac.ir/faculty/home/henayat
henayatrose.shirazu.ac.ir

دکتر اکبر علیوردی نیا

استاد جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

aliverdiniaumz.ac.ir

دکترسعیده گروسی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید باهنرکرمان

sgarousiuk.ac.ir

دکتر محمدصادق مهدوی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

d_mahdavyyahoo.com

دکتر سیّده‌منوره یزدی

روانشناسی استاد دانشگاه الزهراء(س)

smyazdialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترنازنین شاه رکنی

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

n.shahrokniise.ac.uk

مدیر اجرایی

فرزانه شکری

کارشناس نشریه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

f.shokrialzahra.ac.ir

ویراستار ادبی

فاطمه سفیری

مدرک کارشناسی‌ارشد: زبان‌های باستانی-دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار ادبی نشریه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا

f.safiri88yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکترسعید کبیری

جامعه‌شناسی مدرس دانشگاه و پژوهشگر

s.kabiri89gmail.com