بررسی جایگاه زنان در داستان های کوتاه احمدمحمود

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد

چکیده

شخصیت ایستای زنان در جهان داستان های کوتاه احمدمحمود پویایی و حرکت تکاملی شخصیت های مرد را ندارد و کش مکش ها، دوگانگی ها، عواطف، و خواسته های آنان هیچ گاه درونی نمی شود تا بتواند آنان را از کلیت زنانگی به هویت زن بودن برساند؛ یعنی فردیت زنان داستان های کوتاه محمود برای رسیدن به شخصیت های نوعی یا نمونه نما قربانی می شود و به هم این دلیل، در این داستان ها، نباید در جست و جوی زنانی بود که توانایی شگرفی برای فراتر از خود رفتن داشته باشند.محمود کلیت زنانگی را با نام های گوناگون و پرشمار، اما ویژگی هایی مشترک و فراگیر نشان می دهد و با نگرشی اندوه بار، زنان را قربانیانی می داند که بر اثر نا به هنجاری های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، و سیاسی محکوم به رنج کشیدن، بردباری، فساد، و سرانجام مرگ و نیستی اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Woman's Place in the Short Stories of Ahmad Mahmud

نویسنده [English]

  • Majid Puyan
Assistant Professor, Department of Persian Language, University of Yazd
چکیده [English]

Women's characteristic in short stories by Ahmad Mahmud are not as dynamic and evolutionary as men's. Their paradoxes, emotions, and particular desires are not internalized to transform them from a general state of womanhood to the specific identity of a woman. In fact, Mahmud in his stories sacrifices individuality of women for exhibiting typical character of them. As a result in such stories, you cannot find a female character with significant ability to go beyond their own limits.
Mahmud shows femininity with numerous and different names but common features. By a tragic point of view, he considers women as victims who due to the chaotic state of economy, industry, culture and politics are doomed to endure pain, corruption and eventually death and decay.
The purpose of this essay is to analyse the women's place in short stories of Mahmud with a special attention to their role in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Mahmud
  • Contemporary Writers of Iran
  • woman
  • Analysis of Sociology
  • Social Classes