اخبار و اعلانات

نمایه نمودن مقالات نشریه در پایگاه Academia.edu

نمایه نمودن مقالات نشریه در پایگاه  Academia.edu

مطالعه بیشتر

همکاری نشریه با انجمن جامعه شناسی ایران

همکاری نشریه با انجمن جامعه شناسی ایران

مطالعه بیشتر

عملکرد سه ماه زمستان 97 نشریه

68 مقاله دریافت شده است 45 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته و عدم پذیرش شده است 20 مقاله در مرحله داوری می باشد  

مطالعه بیشتر