اخبار و اعلانات

عملکرد سه ماه زمستان 97 نشریه

68 مقاله دریافت شده است 45 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته و عدم پذیرش شده است 20 مقاله در مرحله داوری می باشد  

مطالعه بیشتر