اخبار و اعلانات

حذف چاپ فیزیکی نشریه از سال 1399

  به اطلاع نویسندگان محترم مقالات برای نشریه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان می رساند که با توجه به بارگذاری فایل کامل نشریه در سامانه در جهت ارتقاء مدیریت سبز و حذف هزینه های مربوط به چاپ فیزیکی این نشریه از سال 1399 اقدام به حذف کامل نسخه فیزیکی نشریه نموده است.

مطالعه بیشتر

نمایه نمودن مقالات نشریه در پایگاه Academia.edu

نمایه نمودن مقالات نشریه در پایگاه  Academia.edu

مطالعه بیشتر

همکاری نشریه با انجمن جامعه شناسی ایران

همکاری نشریه با انجمن جامعه شناسی ایران

مطالعه بیشتر

عملکرد سه ماه زمستان 97 نشریه

68 مقاله دریافت شده است 45 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته و عدم پذیرش شده است 20 مقاله در مرحله داوری می باشد  

مطالعه بیشتر