داوران سال 1399

داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

زهرا

افشاری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

افسانه

توسلی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سیمین

حسینیان

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زهره

خسروی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مجتبی

سجادی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

خدیجه

سفیری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

محمد

عباس زاده

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

اکبر

علیوردی نیا

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

حلیمه

عنایت

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

احمد

غیاثوند

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آرین

قلی پور

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سعیده

گروسی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه کرمان

سیده منور

یزدی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

محمد رحیم

اسفیدانی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

افروز

افشاری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

آرمین

امیر

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

غلامرضا

آذری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

علی

بوداقی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

مهرانگیز

پیوسته گر

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

لیلا

چراغ ملائی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

آناهیتا

خدابخشی کولایی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه خاتم

سولماز

دبیری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

غلامرضا

دهشیری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

حمید

رضاییان فرجی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

شهره

روشنی

استادیار

عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

منصوره

زارعان

استادیار

عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

هما

زنجانی زاده

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه مشهد

شقایق

زهرایی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

نگین

سنگری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهر انگیز

شعاع کاظمی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زینب

شفیعی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

آزاده

طاوولی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

عباس

عبداللهی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

محمدرضا

فتحی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اعظم

فرح بیجاری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوگند

قاسم زاده

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مهسا

لاریجانی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهدی

مالمیر

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

محبوبه

موسیوند

استادیار

عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

زهرا

میرحسینی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زهرا

میرحسینی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

محمود

نجفی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

عباس

نرگسیان

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

محمد

یزدانی نسب

استادیار

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

سامان

یوسفوند

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

شیرین

احمد نیا

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

پروین

احمدی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زهرا

آراستی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

منصوره

آزاده

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

حسنعلی

آقاجانی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

مهسیما

پورشهریاری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

حجیه بی بی

رازقی نصرآباد

دانشیار

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

اکبر

طالب پور

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

پروین

علی پور

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه

مدیری

دانشیار

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

علی

مروتی شریف آبادی

دانشیار

عضوهیات علمی دانشگاه یزد

پویان

احیایی

دکتری جامعه شناسی

 

عهدیه

اسدپور

دکتری جامعه شناسی

 

نرگس

ایمانی

دکتری جامعه شناسی

 

اعظم

پاک خصال

دکتری جامعه شناسی

 

سارا

شهانواز

دکتری جامعه شناسی

 

صدیقه

عباسی

دکتری جامعه شناسی

 

مهرنوش

فروتن

دکتری جامعه شناسی

 

ایمن

قاسمیان

دکتری جامعه شناسی

 

سعید

کبیری

دکتری جامعه شناسی

 

فاطمه

شاهی

دکتری روانشناسی

 

سحر

عرب پور

دکتری روانشناسی

 

یاسمین

کمالی

دکتری روانشناسی