جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

چکیده

اقوام گوناگون، بنابر فرهنگ و تمدن قومی و نژادی، اساطیر، مذهب، و شرایط ویژه جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، دیدگاه هایی گوناگون نسبت به زن داشته اند و همین مساله جایگاه اجتماعی و حقوقی زن را، در جوامع گوناگون و در طول تاریخ، دیگرگون کرده است.در فرهنگ و ادبیات هندوستان، زنان در نقش های الاهه، اسطوره ای، روحانی، جادوگر، دلاله، و مانند آن دیده می شوند و کتاب هایی چون کلیله و دمنه، سندبادنامه، جواهرالاسمار، و طوطی نامه - که خاستگاه هندی دارند - نگاهی زن ستیزانه را به نمایش می گذارند.در این پژوهش، که به روش کتابخانه ای و به شیوه ای تحلیلی صورت گرفته است، پس از بررسی کتاب های یاد شده و تطبیق موارد مربوط به زنان با اساطیر و باورهای مذهبی و تاریخی هندی ها، این نتیجه به دست آمد که بسیاری از این نگرش ها،که به فرهنگ و ادبیات هند راه پیدا کرده، دستاورد نگاه مردسالارانه، مسائل اقتصادی، باورهای اسطوره ای، آموزه های مذهبی کهن هندیان، و نیز دست کاری مترجمان است؛ بر این اساس، کم تر می توان علل و عوامل این نوع نگرش را در ناهنجاری های رفتاری زنان هندی یا عوامل اجتماعی جست و جو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Women in Ancient Persian Prose Texts; Kelile va Demne; Sandbad-name; Javaher-al-Asmart Tntl-name

نویسندگان [English]

  • Zahra Riyahl-zamln 1
  • Nahid Dehqanl 2
1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Shiraz
2 MA PhD student in Persian Language and Literature, University of Shiraz
چکیده [English]

The social and legal position of women in the course of history and among different societies has been varied and sometimes contradictory. Due to their culture and civilization, myths, religion, social, economical, political, historical, and geographical conditions, different nations have had different views regarding women. Such attitude can be best seen in India's culture and literature where women play different roles as goddess, myth, spiritual entity, witch, and procuress in Indian legends.
 
By comparing women's role with myths, Indian religious and historical beliefs, this library-based and analytical research aims to find out the roots of negative and anti-female attitude in Kellie va Demne, Sandbiid-niime, Javtiher-al-Asmiir, and Tutf-name that are samples if Indian literature and expose such view toward women. As a result, we can argue this negative attitude originates from the patriarchal point of view, economical problems, mythological beliefs, ancient religious teachings spreading to Indian society and its literature. One cannot also ignore the role of translators and the manipulation they have applied. Accordingly, women behavioural abnormality and social factors has less effect on such attitude

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Kelile va Demne
  • Sandbtid-niime
  • Javtiher-al-Asmar
  • Ttui-nam«