بررسی سیمای عجوزه در ادب فارسی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادب فارسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

در گستره ادبیات فارسی، زن با چهره هایی گوناگون چون معشوق، همسر، مادر، دختر، کنیز، و پیرزن (عجوزه) حضور دارد، اما در بسیاری از موارد، این چهره رنگی منفی گرفته و به صورت عامل مکر و فریب، فتنه اجتماع، و ابزار دست مردان روزگار نمایان شده است.این پژوهش، که به صورت توصیفی و کتابخانه ای انجام شده، در پی آن است تا با نشان دادن نقش های گوناگون پیرزنان، هم چون عارف، متوکل، شجاع، مبارز، نابخرد، داستان گو، محتاله، دلاله، و جادوگر، در لابه لای متون ادب فارسی، همانندسازی دنیا به عجوزه هزارداماد را توجیه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Image of Old Woman in Persian Literature

نویسنده [English]

  • MahbObe Mobashert
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, AI-Zahra University
چکیده [English]

Along the history of Persian Literature, the women have played many different roles such as beloved, mother, wife, daughter, servant, old woman, and so forth. In many cases, they have been the symbol of complot, treason, corruption and a toy in men's hand.
This descriptive, Library research aims to demonstrate different roles of old women such as mystic, brave, wise, counsellor, narrator, misleaders, match maker, magician, and so forth to show relationship between world and old woman as a bride who has thousand grooms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old Woman
  • Persian Literature
  • Magician
  • Match maker, Misleader