داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

سحر

مرانلو

استاد 

عضو هیات علمی دانشگاه اسکس انگلستان

نازنین

شاه رکنی

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

احمد

غیاثوند

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آرین

قلی پور

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

زهرا

افشاری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سعیده

گروسی

استاد

عضو هیات علمی  دانشگاه کرمان

اکبر

علیوردی نیا

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

افسانه

توسلی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زهره

خسروی

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

خدیجه

سفیری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

محمد

عباس زاده

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

حلیمه

عنایت

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

سید یعقوب

موسوی 

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فاطمه

مدیری

دانشیار

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

مهسیما

پورشهریاری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

اکبر

طالب پور

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

پروین

علی پور

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شیرین

احمد نیا

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

علی

مروتی شریف آبادی

دانشیار

عضوهیات علمی دانشگاه یزد

حجیه بی بی

رازقی نصرآباد

دانشیار

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

محمد

یزدانی نسب

استادیار

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

علی

بوداقی

استادیار

عضو هیات علمی  دانشگاه شهید چمران اهواز

مهسا

لاریجانی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهدی

مالمیر

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمود

نجفی

استادیار

عضو هیات علمی  دانشگاه سمنان

منصوره

زارعان

استادیار

عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

افروز

افشاری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهرانگیز

پیوستهگر

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

غلامرضا

دهشیری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

حمید

رضاییان فرجی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

نگین

سنگری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهر انگیز

شعاع کاظمی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زینب

شفیعی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

آزاده

طاوولی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

عباس

عبداللهی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

اعظم

فرح بیجاری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زهرا

میرحسینی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

زهرا

میرحسینی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

عباس

نرگسیان

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سامان

یوسفوند

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

سولماز

دبیری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

محمدرضا

فتحی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

شهره

روشنی

استادیار

عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

محبوبه

موسیوند

استادیار

عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

محمد رحیم

اسفیدانی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

نرگس

ایمانی

دکتری جامعه شناسی

 

اعظم

پاک خصال

دکتری جامعه شناسی

 

سارا

شهانواز

دکتری جامعه شناسی

 

پویان

احیایی

دکتری جامعه شناسی

 

عهدیه

اسدپور

دکتری جامعه شناسی

 

صدیقه

عباسی

دکتری جامعه شناسی

 

مهرنوش

فروتن

دکتری جامعه شناسی

 

ایمن

قاسمیان

دکتری جامعه شناسی

 

سعید

کبیری

دکتری جامعه شناسی

 

سحر

عرب پور

دکتری روانشناسی

 

فاطمه

شاهی

دکتری روانشناسی

 

یاسمین

کمالی

دکتری روانشناسی