کهن الگوهای زایش یا مادران ازلی و نمود آن در غزل های بیدل دهلوی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هند سرزمین اسطوره ها است و کهن الگوها و ایزدبانوان در سروده های شاعران این دیار نمودی ویژه دارند. در این نوشتار برآنیم که نمود این کهن الگوها و ایزدبانوان را در غزل های بیدل دهلوی، بیابیم و دریابیم کدام یک از آن ها در ذهن شاعر بیش تر رسوب کرده، و به گونه ای ناخودآگاه، در زبان او پدیدار شده است.نتایج نشان می دهد که سه کهن الگوی زایش خداانگاری، زمین زایی، و گیاه (درخت) زایی در اشعار بیدل به کار رفته است. خداانگاری با باورهای اسلامی بیدل هم سو است و این شاعر در پس همه پدیده ها خداوند یکتا را می بیند. زمین زاد بودن انسان و یکی پنداشتن زن و زمین، به دلیل بارور بودن شان، ریشه ای عمیق در میان اقوام گوناگون دنیا دارد و در اسطوره ها و آیین ها نمایان است؛ به همین دلیل، بیدل زمین زاد بودن را، بیش از عناصر دیگر اسطوره ای، مورد توجه قرار داده است. گیاه زایی یا درخت تباری نیز، در میان اقوام گوناگون، رمز باروری، نامیرایی، و زنده شدن پی در پی است و رویش گیاه از انسان، پس از کشته شدن قهرمان در اسطوره ها، نشان دهنده همین باور است. بیدل این کهن الگو را به شکل تشبیه خود یا معشوق به درخت و بخش های گوناگون آن (گل، غنچه، و دیگر) نشان می دهد.وجود کهن الگوها در شعر بیدل دلیل باور او به این اسطوره ها نیست و تنها رسوب خاطره ای جمعی را نشان می دهد که در ادبیات نمود یافته است. باور حقیقی بیدل، به عنوان شاعری مسلمان، گرایش ملایم به وحدت وجود یا خداانگاری و نیز خاک انگاری در سویه جسمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Archetypes of Birth or Eternal Mother Their Appearance in Sonnets by Bidel Dehlavr

نویسنده [English]

  • Mahin Panahr
Associate Professor, Department of Persian language and literature, AI-Zahra University
چکیده [English]

Indian poetry is a reflection for the country myths, archetypes, and ~oddesses. This Study intends to find them in sonnets by Bidel Dehlavl and - e what of them have the most effects on the poet's mind and the poet
consciously displays them more in his works.
 
Studying Qazals of Bidel, reveals that three archetypes of birth, God, earth, and tree as birth givers, plays a prominent role in his works. Believing in God as birth giver is compatible with Biders Islamic beliefs. He sees behind
 
very thing the presence of God, the one and only, as the Creator. Believing in earth as human birth giver and assuming earth and woman as one due to their capability of generating root deeply in different nations in the world and it is obvious in myths and rituals. It is why Bidel has paid more attention to the archetype of earth as birth giver than others. Plant or tree as birth giver also has the same place in different nations. It is the symbol of fertility, immortality, and resurrection. Growing plant from hero after being killed represents the same belief. The poet shows it in his works by comparing himself or his beloved to the tree or different parts of a plant. By studying archetype of eternal mothers in Biders poetry we could conclude that existence of archetypes in his poetry does not mean he believes in archetypes but reveals the effects of collaborative memory in the literature. Bidel as a Muslim poet only believes to Gody.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bidel Dehlavl,' Archetype of Birth
  • God as Birth Giver,' Earth and Plant as Birth Giver