امکان اعمال ولایت قضایی زنان در سامانه حقوقی اسلام

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

قضاوت منصبی است مهم و از شئون نبوت، امامت، و فقاهت، که بازنگری علمی جایگاه زن در آن، با توجه به موازین شرعی، می تواند در حل چالش های فقهی، حقوقی، و اجتماعی راه گشا باشد.این نوشتار، با رد ادله مخالفان مرجعیت زن (ولایت افتا) درباره شرط ذکوریت، و نیز با تبیین دیگرگونی های سامانه قضایی قانونی و قضایی فقهی و اجتهادی، قضاوت زنان را در سامانه قضایی جاری در کشور، با توجه عدم اشتراط اجتهاد و مرجعیت در آن، امکان پذیر دانسته است.با توجه به ضرورت های اجتماعی امروز جامعه در دعاوی مربوط به زنان، به نظر می رسد قضاوت ایشان در این امور ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of Enforcing Judicial Guardianship on Women's Part in the Islamic Legal System

نویسندگان [English]

  • Fariba Hajl-Ali 1
  • Fateme Qodrati 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Logic and Philosophy, AI-Zahra University
2 PhD student in Islamic Logic and Philosophy, AI-Zahra University
چکیده [English]

Issues of women's rights and duties are among important subjects in jurisprudential and legal discussions. As Judgment, is among dignities of imamate and prophethood, so scientifically reviewing women's positions in connection to legal competency can be helpful in resolving jurisprudential
and legal challenges.
 
This article, dealing with possibility of enforcing judicial guardianship on women's part, has considered the availability of such guardianship for women possible through, first criticizing opponents' arguments regarding the condition of judge masculinity; second, by explicating major differences in legal-judicial systems and legal-jurisprudential systems; and finally by considering unconditionality of jurisprudence and leadership. As a result, we can conclude women judgment in current state judicial systems possible.
Moreover regarding social needs of the modem society in lawsuits involving women, necessitate women judgment in such affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judgment
  • Jurisprudence
  • Guardianship
  • Masculinity
  • Time Requirements