دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 48، پاییز 1395