دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 47، تابستان 1395