دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1390 
سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر

صفحه 55-76

مریم سالمی؛ محمدرضا همزه ای؛ علی اصغر میرک زاده