دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1390 
3. سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر

صفحه 55-76

مریم سالمی؛ محمدرضا همزه ای؛ علی اصغر میرک زاده