سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی

2 استادیار دانشگاه رازی

چکیده

در میان ابعاد توسعه پایدار، بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم است که جنبه های وسیع و عمده ای از توسعه پایدار را بر اساس تعریف موجود آن در بر می گیرد. در این راستا توجه به پایداری اجتماعی زنان روستایی در جهت روشن کردن وضعیت اجتماعی آنها در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و تاکید بر نقش اجتماعی آن ها در این مسیر، یک موضوع اساسی در توسعه پایدار روستایی به حساب می آید. پژوهش حاضر با رویکرد کمی با طی مراحل علمی همچون تدوین و طبقه بندی شاخص های پایداری اجتماعی زنان روستایی بر اساس رویکرد اندام وار و بررسی ادبیات موضوع، تدوین و تکمیل پرسشنامه و تعیین سطوح پایداری اجتماعی زنان روستایی دهستان های مختلف با استفاده از مدل موریس، سعی در بررسی وضعیت پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر داشته است. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان روستایی 15 الی 60 ساله شهرستان سنقر (21530=N) بود. بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت اجتماعی زنان روستایی در هیچ کدام از 8 دهستان شهرستان سنقر در سطح پایدار قرار نداشت. 6 دهستان از 8 دهستان در سطح نیمه پایدار و 2 دهستان در سطح ناپایدار بر اساس وضعیت اجتماعی زنان روستایی جای گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Sustainability of Rural Women Assessing Sonqor County

نویسندگان [English]

  • M Salemi 1
  • M. R. Hamzeh'ee 2
  • A. A Mirakzadeh 2
1 MSc. Razi University ofKermanshah
2 Assistant Professor, Razi University
چکیده [English]

Social sustainability is among the important dimensions of sustainable development as it consists of various and extensive aspects of sustainable development. Thus studying social sustainability of rural women is a prominent ubject in the process of establishing socially sustainable development since it can illuminate women's social situation, putting emphasis on their role in the process of development. Through quantitative paradigm, and systematic approach, this research aims to determine, codify and classify rural women's ocial sustainability indicators. To do this, we have reviewed literature on social ustainability, prepared questionnaire and decided on the level of rural women ustainability in different districts based on Morris model, to define social ustainability status of rural women in Sonqor County. Statistical population of this research consists of rural women (15 to 60 years old) of Sonqor county ~=21530). According to the findings, the social status of rural women is not sustainable in any of the eight districts of Sonqor County. In six districts the social statuses of rural women are semi-sustainable, and in other two districts they are unsustainable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sustainability
  • Systemic Approach
  • Morris Model
  • rural women
  • Sonqor County