بررسی میزان رشد هویت فردی مدرن در میان دختران نوجوان شهر تهران سال 1387 (نمونه مطالعه: مقاطع پیش دانشگاهی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در کشورهای پیشرفته تحولات فرهنگی به شکل مستمر و پیوسته ای رخ داده است، در واقع این جوامع به مرور از الگوها و باورهای سنتی که تشکیل دهنده هویت آنها نیز است، به سوی الگوهای مدرن گام برداشته اند. اما جوامع در حال گذار همزمان با فرهنگ موجود سنتی خود، جلوه هایی از فرهنگ و تمدن فراصنعتی را نیز فرا روی خویش می بینند. سرعت تحولات در این جوامع بسیاری از افراد به خصوص دختران نوجوان را، که به دنبال رسیدن به مهم ترین هدف خود همانا پاسخ به کیستی و چیستی آنها است، با شکل های جدیدی از الگوهای هویت مواجه می کند. آنها در می یابند که نقش ها و هویت های فرودست آنها ناشی از عوامل فرهنگی و نه عوامل طبیعی است. لذا تلاش دارند با استفاده از تعدد منابع هویت ساز به الگوهای جدید رشدی از هویت دست یابند. این نوشتار تلاش کرده با تقسیم بندی الگوی هویت رشد غیر سنتی به شش مولفه که دربردارنده شاخص های مدرن و سنتی است، به سنخی از الگوی هویت رو به رشد مدرن دختران که به صورت هویت رشد پایین، متوسط و بالا دسته بندی شده، نائل آید. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای مستقلی چون پایگاه اقتصادی اجتماعی والدین، میزان تقسیم وظایف جنسیتی در خانه، میزان استفاده از رسانه، میزان ارتباط با همسالان، میزان تعاملات تفاهمی میان اعضای خانواده، میزان اعتقادات دینی و سطح نگرش برابرگرایانه نسبت به موقعیت زن در جامعه، میزان تاثیر هر یک از عوامل بر شکل گیری الگوهای هویت رو به رشد را بررسی کند. نوع پژوهش پیمایشی، روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نتایج نشان می دهد که بیشتر دختران از الگوی هویت رو به رشد پایینی برخوردارند. از بین متغیرهای موثر در شکل گیری الگوهای هویت، سطح نگرش برابرگرایانه، میزان استفاده از رسانه و میزان تعاملات تفاهمی به ترتیب نقش بیشتری در تبیین و پیش بینی هویت رو به رشد مدرن دختران نوجوان داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern Self-Identity Growth Rate among Adolescent Girls Case Study: Pre-University Course, Tehran, 2008

نویسندگان [English]

  • Z M. Balvardi 1
  • M Abdollahi 2
1 M.A
2 Sociology Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The cultural changes continuously take place in the developed countries as they pass from traditional patterns and ideas that constitute their identity gradually and take steps toward the modem patterns. In transient societies, however, the existing traditional culture has to encounter some aspects of ultra-industrial culture and civilization. The speed of change in these societies makes people look for new forms of individuality. This is especially true of adolescent girls, who try to achieve their aim of seeking an answer to questions as who they are and their identity, with new forms of individuality patterns. They find out that their subordinated roles and identities result from cultural sources not natural ones. Therefore, by seeking help from multiplicity of identity sources, they make an effort to acquire new and developing patterns of identity by utilizing these multiplicities of identity sources.In this article we have aimed to determine a kind of modem identity pattern of girls (low, mean and high) by dividing the non­traditional developing identity pattern to six elements that involve modern and traditional indexes. by considering the independent variables as parents' social­economical statues, level of dividing gender roles in houses, rate of media usage, rate of communication with the same age groups, rate of conceptual interactions among the family members, level of religious beliefs and also egalitarian approach to women's position in the society, the present study explores the effect of such factors on forming the developing identity patterns. It is necessary to mention that this study is a measuring type. We selected the statistical samples by multi-stage technique and collected data through the questionnaire. The results show that most girls have a low developing identity pattern. Among variables influencing formation of identity pattern, the following had the most effects in structuring modern developing identity in adolescent girls: level of egalitarian approach, rate of media usage, and rate of conceptual interactions within the family members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • Individuality
  • Egalitarian Approach
  • Conceptual Interactions
  • Religious Beliefs
  • Dividing Gender Roles