رابطه تصور از جسم خویشتن و سبک های مقابله با میزان سلامت روانی در میان زنان با نارضایتی از وزن در شهرستان رشت

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روانشناسی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

چکیده

نارضایتی از وزن و ظاهر فیزیکی یکی از نارضایتی های شایع در میان زنان است. زنان با نارضایتی از وزن در معرض خطر بیشتری برای توسعه مشکلات درون فردی و بین فردی هستند. در شناسایی عوامل موثر در این مشکل غیر از عوامل اجتماعی - فرهنگی باید به عوامل روانشناختی توجه شود. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی این گروه از زنان و تعیین رابطه دو متغیر تاثیرگذار در رضایت از وزن (تصور از جسم خویشتن و راهبردهای مقابله ای) انجام شد. بر این اساس نمونه ای از 61 زن با نارضایتی از وزن به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای این پژوهش عبارت از پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه سبک های مقابله ای و پرسشنامه روابط چند بعدی خویشتن - بدن بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد سلامت روان در این گروه از افراد پایین تر از حداقل نمره سلامت روانی است. در این گروه از زنان میزان استفاده از راهبردهای مقابله ای هیجان محور از مساله محور بیشتر بود. بین تصور از جسم خویشتن و سلامت روانی در گروه مورد مطالعه رابطه مثبت وجود داشت و تصور از جسم خویشتن به تنهایی توانایی پیش بینی 57 درصد از واریانس سلامت روان را داشت (p<0.001). یافته های این پژوهش از اهمیت تصور از جسم خویشتن در پیش بینی سلامت روان در زنان با نارضایتی از وزن حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Body Image, Coping Strategies and Mental Health in Women Suffering Weight Dissatisfaction Case Study of the City of Rasht

نویسندگان [English]

  • F Sohrabi 1
  • H Khanipour 2
  • N Mohamadpour Nikbin 3
1 Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
2 Ph.D Student
3 M.A Student
چکیده [English]

Body weight dissatisfaction is a common discontent among women. Such women are more likely to be susceptible to intrapersonal and interpersonal problems. In the diagnostic process, leading to factors that may contribute to this problem we must consider psychological factors prior to socio-cultural ones. The aim of the present study is to determine general health of women and explore the possibility of any relationship between body image and coping strategies with weight dissatisfaction among them. The sample of this study consists of 61 women with weight dissatisfaction, selected via convenience sampling method. The instruments employed in this study are General Health Questionnaire (GHQ), Ways of Coping Questionnaire (WOCQ), and Multidimensional Body Self Relation Questionnaire (MBSRQ). We have analyzed data with one-sample T test, Pearson correlation and multiple regression method. The results have shown that general health in these women is lower than minimum score of mental health. These women use emotion-focused coping strategies more than problem-focused ones. There is a negative relationship between body image and general health. Body image predict %57 of weight dissatisfaction variance by itself (p<0/001 ). Our results support the importance of body image in weight dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight Dissatisfaction
  • Body Image
  • coping strategies
  • Mental Health and Women