بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان های دولتی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد قزوین

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیاست گذاری

چکیده

قابلیت استخدام کارکنان به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصت های شغلی و حرفه ای در درون و بین سازمان ها در فرایند مسیر پیشرفت شغلی تعریف می شود. امروزه قابلیت استخدام کارکنان مهمترین عامل موثر بر موفقیت فرد در محیط های کاری متلاطم و با قرارداد های کاری منعطف و موقتی قلمداد می شود. قابلیت استخدام، کارکنان را قادر می کند فرصت های مربوط به مسیر پیشرفت شغلی را بهینه تر ساخته و آن را مدیریت کنند. پژوهش های زیادی در زمینه قابلیت استخدام کارکنان انجام شده است، اما به تفاوت آن بر اساس عامل جنسیت کمتر توجه شده است. در این پژوهش تلاش بر این است ضمن تبیین ابعاد و مولفه های قابلیت استخدام کارکنان، تفاوت آن در میان کارکنان زن و مرد بررسی شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به رغم متفاوت بودن وضعیت و موقعیت زنان و مردان در سازمان ها، تفاوت معناداری در قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employability of Men and Women in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • A Hasanpoor 1
  • Sh.S Zahedi 2
  • T Abbasi 3
1 Assistant professor of Azad university of Qazvin
2 professor of, Tarbiate Modarres University
3 Ph.D Student .
چکیده [English]

Employability defined as one's ability to identify and realize occupational opportunities within and among organizations over the course of a career, is a critical determinant of individual success in today's turbulent work environment with flexible and temporary contracts. Employability enables employees to optimize career opportunities and to manage their own careers. Many researchers have studied employability, yet little attention is paid to the gender factor. This article explains the dimensions and indices of employability, and then conducts a survey on difference of employability between women and men employees in public organizations. The result of research indicates that, in spite of different situations of men and women in organizations, there is no difference between men and women's employability in public organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability
  • Gender
  • Public organizations