تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

3 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی شهر مهاباد بود. داده های حاصل از 280 دانش آموز (113 دختر و 167 پسر) بررسی و تجزیه و تحلیل شد. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (2000)، خرده مقیاس راهبرد سطحی و راهبرد عمیق کمبر و همکاران (2004) و خرده مقیاس ارزش تکلیف پینتریچ و همکاران (1991) استفاده شد. نتایج نشان داد که دختران در اهداف تبحری، ارزش تکلیف و پیشرفت ریاضی نسبت به پسران نمرات بالاتری کسب کرده اند، اما میان دختران و پسران در خودکارآمدی ریاضی، اهداف رویکرد - عملکرد و اهداف اجتناب - عملکرد تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) حاکی از آن بود که پسران در استفاده از راهبرد سطحی بر دختران پیشی می گیرند، اما میان دختران و پسران در راهبرد عمیق تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-Ef.icac~ Achievement Goals, Task Value, Cognitive Engagement and Mathematics AchievementCase Study on Gender Differences in Mahabad City

نویسندگان [English]

  • M. G. Lavasani 1
  • H Khazri-Azar 2
  • J Amani 3
1 Associate Professor, University of Tehran
2 M.A
3 M.A
چکیده [English]

The current study aims to compare gender differences in self-efficacy, achievement goals, task value, cognitive engagement and mathematics achievement of high school students studying at the third grade of high school (in mathematics) in the city of Mahabad. We analyzed data obtained from 280 students (of whom 113 were girls and 167 were boys). Instruments used to measure the variables of the study were Midgley and Middleton Math Self­efficacy Questionnaire (1997), Achievement Goals Scale (Midgley, et.al, 2000), Kember, et.al (2004), Superficial and Deep Strategies Subscale and Task Value Subscale (Pintritch, et.al, 1991 ). Results indicated girls scored higher in mastery goals, task value and math achievement compared to boys, but there were no significant gender differences regarding performance-approach and performance­avoidance goals. In addition, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) revealed while boys were more likely to use superficial strategies, there was no significant difference between boys and girls on their usage of deep strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • Task Value
  • Achievement Goals
  • Cognitive Engagement
  • Mathematics Achievement