دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، زمستان 1390 
3. تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان

صفحه 35-58

مهدی ادیبی سده؛ مهستی علیزارده؛ کمال کوهی