زنان و اعتماد: مطالعه اعتماد اجتماعی زنان تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد مطالعات خانواده

چکیده

مطالعه حاضر مقوله اعتماد اجتماعی را بررسی می کند که در جوامع امروزی اهمیتی دو چندان یافته ولی حداقل درباره زنان مورد توجه و واکاوی متشابهی واقع نشده است. بسیاری از نظریه پردازان جامعه شناسی تاکید ویژه بر نقش روابط در ایجاد اعتماد داشته اند و معتقد هستند اعتماد در روابط و تعاملات معنا پیدا می کند، توسعه می یابد و تقویت می شود. در فرهنگ مردسالار که با ارزش های تعصب و ناموس پرستی در هم تنیده است. زنان شریان حیاتی حیثیت و آبروی خانواده و مردان محسوب می شوند. لذا مردان از طریق اعمال محدودیت های متعدد، روابط زنان را در چارچوب ارزش های خاص خود تنظیم می کنند. ماحصل چنین نظامی محدودیت زنان در برقراری روابط اجتماعی و حضور در عرصه های مختلف اجتماعی است. این پژوهش بر آن است تا نقش و تاثیر عوامل مختلف نظیر سطح روابط و نوع روابط زنان، ناموس پرستی، اعتماد بنیادین و احساس بی قدرتی بر اعتماد اجتماعی آنها را مطالعه کند. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شد، حجم نمونه 290 نفر و جامعه آماری، زنان همسردار ساکن در مناطق 3 و 16 شهر تهران بود. یافته های پژوهش حاکی از وجود همبستگی معنادار بین متغیرهای ناموس پرستی، احساس بی قدرتی، سطح و نوع روابط بر اعتماد اجتماعی زنان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and Trust Studying Women's Social Trust in Tehran

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Kamali 1
  • Laleh Eskandari 2
1 Assistant Professor, Sociology, Alzahra University
2 M.A.
چکیده [English]

This is a study on the concept of social trust, a concept that has recently been enjoying an increasing vogue, yet it is not explored enough as far as women's ssues are concerned. Most sociological theorists attribute importance to the role interactions and relations in establishing trust, and believe that alongside these actors trust finds its true meaning, and can be developed and reinforced. Discussing women's social trust, limitations on their social relations cannot be .gnored. The Iranian patriarchal culture intertwined with prejudiced values, views omen as representing dignity and honor of the family and men's reputation. Therefore, through imposing several restrictions, men try to control omen's behavior as being in line with men's mindset. Thus, such a system -estricts women's social relationships and prevents their presence in different social circles . .n this research we study the role and impact of various factors, such as level and ypes of women's relations, fundamental trust and powerlessness feeling in respect to the social trust. We have conducted a survey with a statistical sample of290 married women who lived in districts 3 and 16 of Tehran. Results indicate a significant correlation between level and types of women's relations, fundamental trust, and powerlessness feeling with women's social trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social trust
  • Social Relationship
  • Prejudice
  • Women