بررسی عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار: مطالعه موردی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران بر خلاف روندهای جهانی پایین است. از عوامل مهم اثرگذار بر مشارکت زنان در بازار کار، تصمیمات مربوط به بازنشستگی و تمایل به کار در سنین پس از میانسالی است. این مقاله با مطالعه پیمایشی، عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار شهر تهران را بررسی کرد. بر اساس نتایج تحلیل داده‏ های مقطعی شهر تهران در سال 1387، بیش از 55 درصد زنان جامعه نمونه زودتر از موعد بازنشسته شده اند و حدود 20 درصد از جمعیت زنان مورد مطالعه پس از بازنشستگی مجددا شاغل شده ‏اند. نرخ مشارکت زنان در دوران بازنشستگی و سالخوردگی بسیار پایین است. بر اساس نتایج مدل رگرسیونی لاجیت، هر چه زنان در سن بالاتری بازنشسته شوند، شانس مشارکت آنها در بازار کار پس از بازنشستگی کاهش می ‏یابد و زنان بر عکس مردان تمایل زیادی به بازنشستگی زودهنگام به عنوان عاملی برای خروج از بازار کار دارند. بیماری زنان و همسران آنها شانس خروج زنان از بازار کار را افزایش داده و بر عکس برخورداری از تحصیلات عالی و تخصص، حضور آنها در بازار کار در میانسالی و پس از آن را افزایش داده و متاهل بودن و افزایش هزینه های زندگی نیز مشارکت آنها در بازار کار را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Retirement and Participation of Elderly Women in Labor Market Case Study of Tehran

نویسندگان [English]

  • H Mohammad-Ghaffari 1
  • L Agheli 2
1 Ph,D Student
2 Ph.D. Assistant professor, Tarbiate Modarres University
چکیده [English]

Unlike the global trends, there is a low rate for women participating in the labor market of Iran. Making decision on retirement and the willingness to work after the middle age are among important factors influencing women's participation in the labor market. This paper examines factors affecting retirement and participation of the elderly women in the labor market of Tehran. This is a survey-research study.
Based on the results of cross-sectional data analysis of Tehran in 2008, over 55 percent of women in the statistical sample had retired early and nearly 20 percent of them had been re-employed after retirement. The participation rate of women in retirement and in the old age period is very low. Based on Logit regression model, higher the retirement age of women lower the chance of their post­retirement participation in the labor market. In other words, for women in contrast with men it is more desirable to retire early and leave the labor market. Women's illness or those of their husbands have increases the possibility of women's leaving the labor market. On the other hand, women with higher education and expertise wish to stay longer in the labor market during their mid­age years and thereafter. Moreover, being married and considering the rise in living expenses increase the likelihood of women's participation in the labor market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly Women
  • Employment
  • Retirement
  • Participation Rate
  • Logit Mode
  • Tehran