نقش جنسیت در ساختار عاملی اسکیزوتایپی در نوجوانان تبریز

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

چکیده

جنسیت در تحلیل های عاملی اسکیزوتایپی متغیری مهم به شمار می آید، زیرا می تواند پاسخ افراد به پرسش نامه های اسکیزوتایپی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی اسکیزوتایپی در نوجوانان،با جداسازی جنسیتی است.پژوهش به صورت یک بررسی زمینه یابی از نوع مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان، که در سال تحصیلی 1388 – 1389 و در پنج منطقه شهر تبریز مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دهد و نمونه پژوهش نیز دربرگیرنده 400 نفر است، که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.تحلیل عاملی به روش تحلیل سازه های اصلی سه عامل را برای پسران (به ترتیب، تجارب ادراکی غیرعادی، اندیشه پردازی پارانویید/ اضطراب اجتماعی، و تفکر سحرآمیز) و سه عامل رانیز برای دختران (به ترتیب، تجارب ادراکی غیرعادی، تفکر سحرآمیز، و اندیشه پردازی پارانویید/ اضطراب اجتماعی) پیش نهاد کرد، پس تفاوت های ساختاری میان دو جنس در نشانه شناسی اسکیزوتایپی وجود ندارد.نتایج نشان می دهد دو گروه در نشانه شناسی مربوط به تجارب ادراکی غیرعادی با هم تفاوت ندارند، ولی به لحاظ الگوهای بالینی و نشانه شناسی مربوط به عامل های اندیشه پردازی پارانویید/ اضطراب اجتماعی و تفکر سحرآمیز تفاوت های جنسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Gender in Factor Structure of Schizotypy in Adolescents of Tabriz

نویسنده [English]

  • Ali Mohammad-zade
Assistant Professor, Department of Psychology, Payam-e Nur University of East Azarbayjan Province
چکیده [English]

An important variant to be considered in the structural analysis of schizotypy ata is that of gender that is able to effect on people answers to schizotypy _uestionnaire. The aim of this study is to investigate factor analysis of schizotypy and its relation with gender separation in adolescents.
e current study was conducted in cross sectional survey context. Through simple random sampling method, we select a group of 400 adolescent, male and female, from Tabriz high schools in five districts of city, in educational . ear of2010-201 l (AP 1388-1389) as the research subject group.
A. three-factor model of schizotypy was identified in both male and female subject groups. Principal Component Analysis extracted respectively three
actors, unusual perceptual experiences, paranoid suspiciousness/social anxiety, and magical thinking for males. These three extracted factors for emale were respectively unusual perceptual experiences, magical thinking, and paranoid suspiciousness/social anxiety. Therefore there are no structural fferences in schizotypic symptomology between two genders.
The results proved that two groups are the same regarding unusual rceptual experiences. However, as far as magical thinking and paranoid spiciousness/social anxiety symptoms concerned, there are differences tween two sexes, either clinically or symptomatologically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizotypy
  • Schizophrenia
  • Factor Analysis
  • Adolescents
  • Gender