نقش رابطه رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی خوش نودی زناشویی در زنان

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

رابطه یرومانتیک و رفتارهای غیرکلامی متغیرهایی اند که بر خوش نودی زناشویی زنان تاثیر می گذارند. با توجه به آن که بر پایه نتایج پژوهش ها، زنان دارای خوش نودی کم تر مشکلات روان شناختی بیش تری را تجربه می کنند این پژوهش با هدف روشن کردن نقش رابطه یرومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی خوش نودی زناشویی در زنان همسردار شهرشیراز صورت گرفت.نمونه پژوهش را 180 نفراز زنان کارمند همسردارشهر شیراز، که به گونه تصادفی ساده انتخاب شدند، تشکیل می دهد و برای گردآوری داده ها نیز از مقیاس رابطه یرومانتیک،فهرست رفتارهای غیرکلامی، و «پرسش نامه رضایت زناشویی» استفاده شده است.نتایج نشان می دهد میان خوش نودی زناشویی و رابطه رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی هم بستگی معنادار وجود دارد، امامیان سازه های ناایمنی رابطه رومانتیک و خوش نودی زناشویی هم بستگی معنادار دیده نمی شود، هم چون این، رابطه رومانتیک پیش بینی کننده نزدیک به 20 درصد خوش نودی زناشویی زنان همسردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Romantic Relation and Nonverbal Behaviours in Predicting Women's Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Abbas Abolqasemr 1
  • Zahra Dastqeyb 2
1 Department of Psychology, Mohaqqeq-e Ardebili University
2 MA Student in Psychology, Mohaqqeq-e ArdebilI University
چکیده [English]

Romantic relation and non-verbal behaviours are variables that influence the arital satisfaction among women. Conclusions of some studies show omen with lower marital satisfaction suffer psychological problems more.
The present study aimed to clarify the role of romantic relation and non­erbal behaviours in prediction of marital satisfaction among women of hiraz city.
Through simple random sampling method, we selected 180 married and employed women in Shiraz city as research sample and take advantage of "Romantic Relation Scale", "Checklist of Nonverbal Behaviours", and "Marital Satisfaction questionnaire" to data collecting.
The results explained that there is significant correlation between marital satisfaction and romantic relation and nonverbal behaviours, whereas such correlation cannot be observed between insecurity components of romantic relation and marital satisfaction. Also, results revealed that romantic relation and non-verbal behaviours can predict 20 per cent of variance of marital satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Romantic Relation,• Nonverbal Behaviours
  • marital satisfaction