تندیس های ایزد بانوان باروری ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ایزد بانوان باروری نگاه دارپرباری و ناظر بارداری و زایش بسیاری از تمدن های چندخدایی اند. فرهنگ های ساکن فلات ایران نیز، از دوران نوسنگی تا پایان سلسله ساسانی، به گونه های متفاوت، این ایزدبانوان را ستوده و برای بر سر مهر ماندن شان نیایش گاه و تندیس ساخته اند. پرشماری پیکرک های باروری نشان دهنده دیدگاه نیاکان ما به قوانین حاکم بر زندگی و هراس همیشگی آنان از روی گردانی طبیعت است.برای آسان تر شدن دسته بندی، این آثار در هفت دوره نوسنگی، مس و سنگ، برنز، آهن، هخامنشی، پارتی سلوکی، و ساسانی مورد بررسی قرار گرفته اند، هرچند که این تقسیم بندی تقریبی است و نمی تواند نشان دهنده یکسانی سبک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Fertility Goddesses' Statues

نویسندگان [English]

  • Sadreddin Taherl 1
  • Mahmud TavOsi 2
1 MA PhD Student in Art Researching, Faculty of Art and Architecture, Tarbiyat Modarres University
2 Professor, Department of Art Researching, Faculty of Art and Architecture, Tarbiyat Modarres University
چکیده [English]

The fertility goddesses are the female deities to watch over and promote productivity, pregnancy, and birth in many polytheistic cultures. Iranian ultures also have praised these goddesses since Neolithic age until Sassanid period, and have built shrines and statues to satisfy them. Plurality of fertility statues shows life rules from our ancestors' standpoint, and their constant panic of nature rage.
To more easy classification, we have surveyed these objects in seven epochs: Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, Iron Age, Achaemenid era, Seleucid­Parthian era, and Sassanid era. It should be mentioned that this approximate classification cannot represent style similarity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religions
  • Myths
  • Fertility Goddesses
  • Matriarchy