لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال ­ رادیکال: در سده ??

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

فمینیسم لیبرال،بیش تر، جنبشی به نظر می آید که می خواست بر پایه اصول لیبرالیسم و با پرهیز از رادیکالیسم، حقوق اولیه زنان، یعنی آزادی و برابری، را به وسیله استدلال و در قالب قانون به دست آورد، اما با ایستادگی و مقاومت لیبرالیسم، که خود نیز ارزش های آزادی، برابری، و تکیه به روش های استدلال عقلی و تلاش قانونی را تبلیغ می کرد، روبه رو شد.این نوشتاربرای اثبات این فرض که دلیل ایستادگی فرهنگ و سیاست لیبرالی در برابر خواسته های فمینیسم لیبرال تعارض قدرت بوده شکل گرفته و در کنار آن به بررسی واکنش فمینیسم در برابر این مساله نیز پرداخته است. بر پایه این پژوهش، لیبرالیسم، پس از آن که به کمک درآمیختن فشار عینی و فشار فکری یا ترکیب قدرت و استدلال، گفتاری چیره را آفرید،تنها توانست سامانه کهنِ انحصار را اندکی بازتر کند، نه این که آن را کنار بزند. فمینیسم لیبرالنیز می خواست، به همین ترتیب و با استفاده از سخنان فیلسوفان لیبرال، راستی خود را به سامانه لیبرالی اثبات کند، اما کم کم ضرورت به کارگیری فشار و دگرگونی تعادل قدرت را درک کرد و سرانجام توانست، هم چون خود لیبرالیسم، به کمک چیزی بیش تر از استدلال، یعنی قدرت، مطرح شود. به دلیل آن که بخشی از منابع این فشار و قدرت ورزی را گرایش های رادیکال تر درون جنبش فمینیسم لیبرالسده 19 فراهم آورد، می توان این جنبش را فمینیسم لیبرال ­ رادیکالسده 19 نامید.روش این پژوهش تحلیلی ­ تاریخی، و گرد آوری داده ها به صورت کتابخانه یی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liberalism and the Liberal Radical Feminism in 19th Century

نویسنده [English]

  • MahbObe Pak-niya
Assistant Professor, Women's Research Centre, Al-Zahra University
چکیده [English]

It seems incontestable that liberal feminism is an idea far from radicalism. According to the principles of liberalism, it intends to defend primary women's rights, like freedom and equality by "reasoning", and in the framework of "law". But it faced with liberalism order which itself is famous for advocating the same two principles and defending reasonable and
legitimate manners.
The main hypothesis of present article intends to disclose that social and political liberal order resistance to the liberal feminism was for struggle of power. Meanwhile, the study examined the feminism reaction to that issue. Liberalism itself triumphed upon his predecessor with the help of combination of power and reason, and weakened conservatism, but it could not eliminate it. Liberal feminism also tried to prove its own truth by taking advantage of liberal philosophers' thoughts. However, as liberalism did, finally it also knew the necessity of employing pressure, and subverting the balance of power to introduce its own self by the help of power, not reasoning. Since more radical trends inside liberal Feminism movement in 19th century prepared part of the movement resources, we can call it LiberalRadical Feminism.
We conduct this analytical historical study by library data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberalism
  • Feminism
  • Liberal Feminism
  • Radical Feminism
  • power
  • Reasoning