جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، واحد جهاد دانشگاهی، دانشگاه الزهرا

چکیده

این پ‍ژوهش بر آن است که به بررسی تاثیر جهانی شدن در بازاندیشی تعاملات جنسی میان جوانان دانشجوی ایرانی بپردازد.جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده همه دانشجویان دانشگاه تهران، در سه پایه کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری است، که از میان آن ها 275 نفر، به عنوان نمونه پژوهش و به شیوه نمونه گیری خوشه یی انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. فرضیه کلی پژوهش وجود رابطه یی معنادار میان جهانی شدن و بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان دانشجوی ایرانی است، که برای پذیرش آن، چهار فرضیه فرعی فردی شدن تعاملات جنسی، پذیرش الگوهای تازه، سطح روابط جنسی، و داشتن تجربه های گوناگون دوستی با جنس مخالف مورد آزمون قرار گرفته اند.یافته های پژوهش بر پایه ضریب هم بستگی پیر سون نشان می دهد میان جهانی شدن (عمدتا رسانه های نمایشی) و تعاملات جنسی دانشجویان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Globalization on Reflectivity of Gender Interaction among Iranian Youths

نویسندگان [English]

  • Ali Rajablo 1
  • Sara Asqari 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Al-Zahra University
2 MA MA in Social Sciences Researching, Al-Zahra University
چکیده [English]

The present research is an effort to consider the impact of globalization on reflectivity of gender interaction of Iranian university students.
The statistical society of this research consists of University of Tehran students at three levels of bachelor, master, and doctorate. We selected 275 students through cluster sampling to take part in the survey and fill the questionnaire which was our data collection tool in this research. The main hypothesis was exploring a significant relevance between the reflectivity of gender interactions of Iranian students and the globalization which has been supported by four sub hypotheses of personalization and individualization of gender interactions, acceptance of new patterns, experiencing different level of sexual relations, and, friendship with the opposite sex. We indexed and examined the sub hypotheses too.
According to calculation of Pearson's correlation, research findings are very explanatory for a strong impact of the globalization (mainly through visual medium) on gender interactions of university students in multi-aspect elements and compilations
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Reflectivity
  • Gender Interactions
  • Pattern
  • Friendship