نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

این نوشتار به بررسی نابرابری آموزشی، به عنوان یکی از عوامل مهم تداوم و بازتولید نابرابری های اجتماعی،به ویژه نابرابری جنسیتی می پردازد. نابرابری آموزشی جنسیتی در همه جوامع، از جمله جوامع در حال توسعه و به ویژه مناطق محروم تر آن، از منطقی جداگانه پیروی می کند و دارای کارکردی ویژه است. بر پایه فرض این پژوهش،که با استفاده از نظریه های جنسیتی، مبادله، و انتخاب عقلانی به دست آمده است، برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی، به هم راه محاسبه های عقلانی، سوادآموزی دختران را یک سرمایه گذاری بی باز گشت و بدون توجیه منطقی می نمایاند.پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه انجام شده و نمونه آن را نیز 240 نفر از پدران یا مادران خانوارهای بخش درودفرامان کرمان شاه تشکیل می دهد، که انتخاب آن ها به دلیل نبود تناسب شایسته میان سطح سوادآموزی دختران و پسران منطقه صورت گرفته است.نتایج نشان می دهد که نابرابری آموزشی با جامعه پذیری جنسیتی و باور به ایفای نقش جنسیتی (از میان عوامل اجتماعی) و باور به برتری مردان و باورهای قالبی جنسیتی (از میان عوامل فرهنگی) در پدر و مادر، پیوندی معنادار و مستقیم دارد. میان محاسبه های عقلانی پدر و مادر و نابرابری جنسیتی آموزشی نیز پیوندی معنادار دیده می شود. برازش چندمتغیره نشان داد که 30 درصد از واریانس نابرابری جنسیتی آموزشی را عوامل فرهنگی، اجتماعی، و انتخاب عقلانی پدر و مادرتبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Inequality in Education in Dorud Faraman part of Kerman-shah province

نویسندگان [English]

  • Mansure A'zarn Azade 1
  • Anis Rezayl 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Al-Zahra University
2 MA MA in Women's Studies, Al-Zahra University
چکیده [English]

This research tries to study the educational inequality as an important factor for continuing and reproducing social inequalities, especially gender inequality. Gender inequality in education in all societies involving developing countries and specifically their deprived regions, has its own reasoning and function. According to the hypothesis of this research acquired from gender theories, rational choice theory and exchange theory, some cultural and social factors in addition to reasonable assessments demonstrate girl's educations as unreturnable and unreasonable investment.
By employing questionnaire and interview, we conduct the study through survey method. The population of this research includes 240 fathers or mothers in Dorild Faraman part of Kerman-shah province which have been selected for lack of justifiable disproportion between boys and girls education level.
The results indicate that gender socialization and belief in gender role performance, among social factors, besides belief in patriarchy and gender stereotype among cultural factors, have significance relation with educational gender inequality. It is the same about relation between parent's rational choice and gender inequality in education. By multivariable regression test it is found that 30 per cent of the variance of the educational gender inequality has been resulted from social factors, cultural factors, and rational choice of parent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Inequality in Education
  • Gender Socialization
  • Gender Stereotype
  • Belief in Patriarchy
  • Gender Role Performance
  • Rational Choice of Parent