تاثیر درمان شناختی ­رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش خوش نودی زناشویی در زنان

نویسندگان

1 روان شناس و دانشیار گزروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش، تاثیر درمان شناختی ­ رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش خوش نودی زناشویی در زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را همه زنان همسرداری تشکیل می دهند که به فراخوان پژوهش گران پاسخ مثبت دادند و فرم کوتاه «پرسش نامه افسردگی بک» و «مقیاس رضایت زناشویی» را پرکردند.برای انجام پژوهش، نخست میزان افسردگی و ناخوش نودی زناشویی آزمودنی ها، بر پایه معیارهای مصاحبه تشخیصی و بالینی (DSM-IV-TR)، مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس بر پایه نقطه برش دو ابزار موردسنجش و مصاحبه بالینی، 20 زن، به گونه تصادفی ساده، انتخاب، و در دو گروه آزمایش (با هفتنشست درمانی) و گواه (بدون درمان) جای داده شدند.نتایج آزمون غیرپارامتریکیوی من – ویتنی نشان داد که درمان شناختی ­ رفتاری گروهی، به گونه یی معنادار، در کاهش افسردگی و افزایش خوش نودی زناشویی (به جز در گام پیش آزمون به گام پی گیری در خوش نودی زناشویی) موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Impacts of Group Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) on Depression Reduction and Marital Satisfaction Increase in Married Women

نویسندگان [English]

  • Oolarn-Reza Rajabi 1
  • Seyyed Omid Sotude 2
  • Reza Khojaste-rnehr 3
1 Associate Professor, Department of Counselling, Shahid Charnran University of Ahvaz
2 MA MA in Family Counselling
3 Assistant Professor, Department of Counselling, Shahid Cham ran University of Ahvaz
چکیده [English]

In the present study, we considered the impact of group cognitive­behavioural therapy (CBT) on depression reduction and increase of marital satisfaction in married women who referred to Ahvaz city counselling centres. All married women who filled the short form of "Beck's depression inventory" and "marital satisfaction scale" on the request of researchers, consist study subjects.
To meet the requirement of the research, first we used two clinical tools, the marital dissatisfaction, and depression degrees of the women through diagnostic and clinical interview based on DSM-IV-TR. In the next stage, based on cut of point of these two tools and clinical interview, we selected 20 women through sampling random method and put them in experimental group with seven sessions of cognitive-behavioural therapy and control group with no treatment.
Results of Mann-Whitney U test showed that Cognitive-Behavioural Therapy affect significantly on depression reduction and marital satisfaction increase ( except to pre-test phase to follow-up phase of marital satisfaction).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioural Therapy (CBT)
  • Depression
  • marital satisfaction