دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، دی 1387 
دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو

صفحه 7-29

مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ میثم کایدان بدیع


رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها

صفحه 81-103

سیمین حسینیان؛ فاطمه حسینی؛ اعظم شفیعی نیا؛ سوگند قاسم زاده