رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا(س)

2 مدرس دانشگاه علمی کاربردی، تربیت معلم، و پیام نور

3 مشاور کلینیک مشاوره و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش پیش رو، که پیوند بین آشفتگی های زناشویی مادران و فرزندان همسر دار آن ها را مورد بررسی قرار می دهد، از نوع علی ­ مقایسه یی است و جامعه آماریآن را زنان مراجعه کننده به فرهنگ سراهای شهر تهران (جهت شرکت در کلاس های آموزشی) تشکیل می دهند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه شامل 120 زن همسردار و شوهران آن ها، به همراه مادران هر یک از زوج ها است، که در مجموع 480 نفر (240 زن و شوهر و 240 مادرزن و مادر شوهر) را تشکیل می دهند. داده ها، پس از جمع آوری به وسیله پرسش نامه آشفتگی (نارضایتی) زناشویی اشنایدر، با استفاده از ضریب هم بستگی و برازش چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. ضریب هم بستگی مشاهده شده بین آشفتگی زناشویی مادران و فرزندان همسردار آن ها معنادا، و نشان دهنده رابطه میان آشفتگی زناشویی مادران با فرزندان همسردارشان بود و نتایج آزمون تفاوت دو ضریب هم بستگی نیز نشان داد بین فرزندان پسر و دختر در زمینه انتقال آشفتگی زناشویی مادر تفاوت وجود دارد. نتایج برازش چند متغیره نشان داد خرده مقیاس های پرخاش گری، ارتباط عاطفی، جهت گیری نقش، زمان با هم بودن، تاریخچه مشکلات خانواده، حل مساله، رابطه جنسی، و تربیت فرزند، از عوامل پیش بینی کننده آشفتگی زناشویی مرد است و خرده مقیاس های رابطه جنسی، تربیت فرزند، ارتباط عاطفی، تاریخچه مشکلات خانواده، جهت گیری نقش، آشفتگی کلی، پرخاش گری، حل مساله، و زمان با هم بودن، پیش بینی کننده آشفتگی زناشویی زن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Intergenerational Transmission of Marital Distress between Young Spouses and Their Mothers

نویسندگان [English]

  • Simin Hoseyniyan 1
  • Faterne Hoseyni 2
  • A'zam Shafi'l-niya 3
  • Sogand Oasern-zade 4
1 Associate Professor, Department of Psychology, Al-Zahra University
2 MA in Family Consulting, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
3 MA in Consulting, Al-Zahra University
4 MA Student in General Psychology, Al-Zahra University
چکیده [English]

In this article we studied the relationship between marital distress in mothers and marital distress in their married children. Research design was ex-post­facto. Our case population was the women who participated in training courses of Tehran cultural centres .For selecting the sample group improbable sampling method was used. Sample group consisted of 120 young spouses and 240 their mothers. In other words, Sample group consisted of 480 persons. Survey data was gathered using marital distress questionnaire. The results showed a positive correlation between marital distress of mothers and marital distress of their married children. Furthermore a positive correlation was observed between marital distress of mothers and marital distress of their married children on subscales of sexual dissatisfaction, problem-solving, communication, affective communication, and aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital distress
  • Intergenerational Transmission
  • Married Spouses
  • Mothers