دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این سوال که آیا اساسا بین دین داری و نگرش مدرن رابطه یی وجود دارد یا خیر، به روش پیمایشی و با استفاده ازابزار پرسش نامه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان زن مشغول به تحصیل در دانشگاه شیراز در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکترا و هم چنین، زنان طلبه حوزه های علمیه شهر شیراز در سال تحصیلی 1384 – 1385 تشکیل می دهند، که از میان آن ها بیش از 294 نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند.نتایج به دست آمده بیان گر آن است که میزان دین داری طلاب زن در تمام ابعاد، در مقایسه با همتایان خود در دانشگاه، بسیار بالاتر است، در حالی که مقایسه نمره های مقیاس نگرش مدرن دو گروه نشان می دهد که به غیر از دو بعد عام گرایی و شهروندی، در بقیه ی ابعاد، دانشجویان نگرش مدرن بالاتری دارند، بر این اساس، رابطه یی منفی میان دین داری و نگرش مدرن در میان کل پاسخ گویان مشاهده می شود، گر چه این رابطه در میان زنان حوزوی، رابطه یی معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religiosity and Modern Attitude among Seminary and University Women Students

نویسندگان [English]

  • Majid Movahhed 1
  • Halime Enayat 1
  • Meysam Kaydan Badi' 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Shiraz
2 MA in Sociology,• University of Shiraz
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between religiosity and modern attitude among seminary and university students in .he city of Shiraz. This is a survey method research with the questionnaire as .s data gathering tool. The statistical society includes all women students of ...'niversity of Shiraz in three programs concluding with BA, MA, and PhD egrees. For women student of religious schools in Shiraz city during years of 2005-06, we chose to use stratified sampling, a sample which included 294 persons. Research results show that religiosity of seminary women students is very high compared to that of university students. On the other and, to compare modern attitude, the constructed scale between two groups shows that in all dimensions except two dimensions of universalism and cuizenship, university students have higher modern attitude. Finally, there is negative relationship between religiosity and modem attitude among all respondents, while such relationship is not a significant one among seminary vomen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Modern Attitude
  • Women
  • Seminary
  • University