بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقای زنان به جایگاه های مدیریتی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مشکلات کنونی دنیای کار، عدم حضور متناسب زنان در جایگاه های مدیریتی است. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که عوامل نگرشی و پیش داوری، مهم ترین عواملی اند که با جلوگیری از حضور زنان در جایگاه های مدیریتی، منجر به شیوه هایی سازمانی با عنوان سقف شیشه یی می شوند.هدف از این پژوهش، بررسی نگرش کارکنان آموزش و پرورش شهر اصفهان و همسران آن ها به مدیریت زنان و موانع مدیریت آنان است. در این راستا، مقیاس سنجش نگرش به مدیریت زنان و مقیاس سنجش نگرش به موانع مدیریت زنان بر روی 82 نفر از کارکنان اداری نواحی پنج گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان، که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند، و 45 نفر از همسران آن ها اجرا شد. نتایج نشان داد که مردان نسبت به مدیریت زنان نگرشی منفی دارند و عوامل فردی و شخصیتی را از موانع مدیریت آنانمی دانند، در حالی که زنانی که نگرش مثبت داشتند، عوامل اجتماعی و فرهنگی را به عنوان موانع ارتقای زنان به جایگاه های مدیریتی بیان می کنند، هم چنین نتایج نشان داد که نگرش همسران نسبت به مدیریت زنان، با نگرش کارکنان نسبت به مسایل خاص زنان و موانع اطلاعاتی رابطه دارد. این یافته ها با استفاده از نظریه اسناد و نیز پژوهش های قبلی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Attitude of Esfahan 's Educational Department Staff toward Women's Management and Obstacles for Women's Promotion to Managerial Positions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baqer Kajbaf 1
  • Malihe Sadat Kazemi 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, University of Esfahan
2 MA PhD Student in Psychology, University of Esfahan
چکیده [English]

A recent occurrence in the world of work is the phenomenon of women being stuck at lower levels. Literature shows that attitudinal factors and prejudice are the most important obstacles preventing women from occupying the managerial positions, which in turn are related to organizational practices known as glass ceiling. The purpose of this research is to consider attitude of education department staff and their wives and husbands toward women's management. For this purpose attitudes toward women's management scale, and attitude toward obstacles for women management scale, were conducted on 82 staff members from five regions of education department. These staff members and their wives or husbands were selected by random sampling technique. Results indicated that men had more negative attitude toward women's management. Results also indicated that men and participants who had more negative attitude toward women's management pointed to personal factors and personality traits as obstacles for women's management. But women who had more positive attitude pointed to social and cultural factors as obstacles for women's promotion to managerial positions. The results were also indicative of the fact that wives' or husband's attitude toward women's management is in relation with women's special problems and informational obstacles. These results were discussed through attribution theory and related research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prejudice
  • Glass Ceiling
  • Women's Management
  • Obstacles for Women's Management and Attitudes