نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

چکیده

فرآیند چند بعدی دست رسی افراد به منابع قدرت، برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی، به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند، توان مندسازی نامیده می شود. در میان راه های گوناگونیکه برای توان مندسازی زنان در ابعاد و سطوح مختلف وجود دارد، اعتبارات خرد با نفوذ در ابعاد مختلف زندگی زنان و کمک به بهبود زندگی تعداد زیادی از آن ها، در دو دهه اخیر، جای گاهی ویژه را به خود اختصاص داده و به دلیل آن که عموما در قالب گروه های داوطلب و بدون نیاز به ضامن یا وثیقه به زنان واگذار می شود، مورد استقبال قرار گرفته است. کاهش فقر، افزایش سرمایه های اجتماعی، افزایش پس انداز، کارآفرینی، احساس امیدواری نسبت به زندگی، و کنترل زنان بر تصمیم گیری های اقتصادی، از جمله تاثیراتی است که اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان داشته است.در این پژوهش، که هدف آن بررسی نقش مثبت و منفی شبکه واگذاری اعتبارات خرد روستای پشت رود بم در ابعاد مختلف توان مند سازی زنان است، چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، روانی، و فرهنگی توان مندسازی زنان، با روش پیمایش و از طریق مصاحبه مستقیم بر روی 108 زن عضو صندوق خرده وام دهی زنان روستای پشت رود بم (در شمال شهر بم، استان کرمان)، مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که حضور فعال در شبکه های واگذاری اعتبارات خرد، بر افزایش توان مندی های اجتماعی، اقتصادی، و روانی تاثیر داشته، اما نتوانسته است بر روی توان مندی فرهنگی زنان تاثیری معنادار بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micro-Credits as Empowering Women: A Case Study of Posht-rud Village, Barn, Kerman

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahman 1
  • Siyamak Zand Razavr, 2
  • Ali Rabbani 3
  • Mahdi Adibi 3
1 Student in Sociology, University of Esfahan
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Esfahan
چکیده [English]

Empowerment is the multi-dimensional process of having access to power resources to increase personal and group potentials to reach purposeful objectives. There are a number of methods to empower women at different '.evels and dimensions, of which, micro credit initiatives have, in the last two decades, gained paramount significance by influencing the various imensions of women's lives in terms of improvement in the quality of their :ell-being. One reason these credit networks have gained popularity is that :bey are, generally, offered to women in the form of voluntary groups, an offer which does not require any collateral or surety. Micro credits are centraj to the process of women empowerment in various ways, of which we an point to alleviation of poverty, enhancement in social capitals and savings, entrepreneurship, life expectancy and women control over financial ecisions. The present study aims to investigate both the positive and egative role of micro finance networks in different aspects of women empowerment in the rural area of Posht-riid, Barn, Kerman Province. The study examines women empowerment in four aspects: economic, social, sychological, and cultural. The research has been conducted using a survey method through deep interview with 108 female members of the micro loan Fund of Posht-riid. The research findings indicate that active participation in ::ticro-finance networks will have an effect on enhancement of social, economic, and psychological abilities of women. However, it was revealed that such attempts could not significantly influence the cultural potentials on The part of women participating in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • empowerment
  • Micro-Credits
  • Network
  • Posht-rud Village