موانع بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش اراک از شرکت در فعالیت های بدنی منظم

نویسندگان

1 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی موانعِ بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش شهر اراک از شرکت در فعالیت های بدنی منظم انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی ­ توصیفی است و پرسش نامه یی با پایایی 0.96 به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری، همه بانوان شاغل در آموزش و پرورش شهر اراک در سال 1385 (2739 نفر) اند، که برای تعیین نمونه پژوهش، تعداد 350 نفر از آنان به روش تصادفی خوشه یی انتخاب شدند. بیش تر آزمودنی ها دارای وضعیت استخدامی رسمی بودند، حدود 40 درصد آن ها بین 11 تا 20 سال سابقه داشتند، 91درصد متاهل، و بیش از چهار پنجم آنان نیز دارای منزل شخصی بودند.پس از تحلیل داده ها به وسیله آمار توصیفی خی دو و آزمون میانگین رتبه فریدمن، نتایج نشان داد بنا به باور آزمودنی ها، مشکلات زیستی، روان شناختی، فردی، علمی، مالی، اقتصادی، و اجتماعی، در نپرداختن آن ها به فعالیت های بدنی و ورزشی منظم تاثیر ندارد، اما مشکلات فنی، مشکلات مربوط به اماکن و تجهیزات ورزشی، مشکلات مدیریتی، و مشکلات اقلیمی و آب و هوایی، به ترتیب، از دلایل نپرداختن بانوان کارمند آموزش و پرورش به فعالیت های بدنی و ورزشی منظم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation Barriers in Regular Physical Activities and Sport of the Women Employed in Education Organization of Markazi Province

نویسندگان [English]

  • DaryOsh Khajavi 1
  • Hasan Khalaji 2
1 Instructor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Arak
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Arak
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the participation barriers in regular ysical activities and sport of the women employed in Education Organization of Arak, The research method is a survey-descriptive one. For ta gathering a researcher-made questionnaire with reliability of 0.96 has een used. The statistical population was 2739 women employed in the Education Organization of Arak in 2006, among which 350 participants were selected through random and cluster sampling techniques. The majority of the participants were officially employed, and bout 40 per cent of them had etween 11 to 20 years of service. In terms of marital status and ownership, 91 per cent of them were married and more than 80 per cent of them owned a private home. Descriptive statistics and Freedman Rank Order Mean Test mdicate that biological, psychological, personal, scientific, financial, economic, and social problems are not important factors that prevent ubjects from participating in physical activities and sport. However, echnical, facility-related, administrative, ecological obstacles are respectively effective barriers in preventing the subjects from participating in physical activities and sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employed Women
  • Regular Physical Activities
  • Barriers
  • education