ارزش های پدرسالاری و خشونت علیه زنان

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه، دانشگاه اصفهان

چکیده

خشونت علیه زنان، محصول ارزش های پدرسالاری و توزیع نابرابرانه جنسیتی قدرت در خانواده است و زمانی اعمال می شود که مردان تهدیدی علیه اقتدار مردانه خود و ارزش های پدرسالاری احساس کنند. نوشتار حاضر، با هدف آزمون این فرضیه، و از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از زنان مراجعه کننده به «مرکز مشاوره» شهرستان آمل، که مورد خشونت همسرشان قرار گرفته اند، انجام شده است. نتایج نشان می دهد بیش تر زنان، در هنگام به چالش کشیدن رابطه رییس و مرئوسی در خانواده مورد خشونت همسران شان قرار گرفته اند، یعنی مردان، مقاومت زنان در برابر نگرش ابزاری به خود، و نپذیرفتن محرومیت از تحصیل و اشتغال را تهدیدی برای اقتدار مردانه خود تفسیر کرده و به خشونت متوسل شده اند. نتایج هم چنین نشان می دهد که مدرنیته با تجهیز شناختی این زنان به ارزش ها و منابعی مهم چون تحصیلات و اشتغال، که آگاهی زنان را به نابرابری جنسیتی در خانواده افزایش داده و علاقه آن ها را در بازتعریف هویت خود در جامعه مدرن به شیوه یی متفاوت از هویت های تعیین شده سنتی گسترش داده، باعث پرورش پتانسیل های مقاومت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patriarchy Values and Violence against Women

نویسندگان [English]

  • Behjat Yazd-khasti 1
  • Hamed Shiri 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Esfahan
2 Student in Sociology of Development, University of Esfahan
چکیده [English]

Violence against women is assumed to be the result of patriarchy values and unequal distribution of gender power in the family. In this framework when ::nasculinity power of men is threatened, violence occurs. This paper is a case study that pursues open hypothesize test. The study has accomplished via ualitative method and deep interview technique among 30 women who experienced violence and sought help from Arnol's Counselling Centre. The sults show when women challenged dominance and questioned their subordinate relationships in the family by resisting instrumental attitude, the majority of them faced violence. These results also indicate that modernity, ' y exposing these women to important resources such as education and employment has fostered resistance potency in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence against Women
  • Family Violence
  • Patriarchy Values
  • Gender
  • Womanish Resistance