دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1387 
7. بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی

صفحه 123-139

کبری کاظمیان مقدم؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ منصور سودانی