بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، مدرس مدعو دانشگاه آزاد، گرمسار

چکیده

نظریه های جرم شناسی و تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته صنعتی بیان گر آن است که با توسعه یافتگی بیش تر و افزایش مشارکت اجتماعی زنان، نسبت جنسیتی جرم تغییر می کند و سهم زنان در جرایم ارتکابی افزایش می یابد.در این نوشتار، که به بررسی این موضوع در جامعه ایران می پردازد، پیوند شاخص های توسعه اقتصادی ­ اجتماعی و مشارکت اجتماعی زنان با میزان جرم آنان (نسبت زنان محکوم به کل محکومان) در یک دوره زمانی 20 ساله (1360 تا 1380) و نیز میزان دستگیرشدگان زن در استان های مختلف برای سال های 1375، 1377، 1380، و 1382 (بر اساس آمار دستگیرشدگان نیروی انتظامی) و رابطه آن با سطح توسعه یافتگی استان بررسی شده است.یافته های پژوهش نشان داد که هرچند در سطح کشوری و در طول دوره مورد بررسی، بین توسعه اقتصادی ­ اجتماعی و مشارکت و نسبت جرم زنان رابطه یی منفی وجود دارد، مقایسه استان ها از نظر توسعه یافتگی نشان می دهد که نسبت جرم زنان در استان های دارای سطح توسعه پایین کم تر از بقیه استان ها است و رابطه مثبت ضعیفی بین این متغیرها وجود دارد، بنابراین، نتایج به دست آمده در سطح کشوری با نظریه های مطرح در خصوص جرم زنان و تجربه کشورهای غربی متفاوت است و باید با دقت و بررسی بیش تر، راه کارهای مناسب برای آن ارایه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship of Socio-economic Development and Female Crime in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hoseyn Seraj-zade 1
  • AfrOz NOrbakhsh 2
1 Associate Professor, Department Of Sociology, Tarbiyat Mo'allem University
2 MA in Sociology, Tarbiyat Mo'allem University
چکیده [English]

Criminological theories as well as the historical experience of developing countries imply that alongside the process of development and the increase of women social participation, the gender ratio of criminality changes and the proportion of female among the criminal people increases. This paper examines the issue in Iran. In this regard, the relationship between the indices of socio-economic development and women social participation, on the one hand, and the ratio of female criminality (the proportion of convicted women to the whole convicted people) on the other. during a period of 20 years (1981-2001) was examined. In addition to that, the number of women arrested by the police in different provinces is observed for four years, 1996, 1998, 2001, and 2003. The association of these arrests with the level of development of those provinces is inspected.
The data revealed that according to 20-year period statistics, there is a negative correlation between the proportion of female crime and development variables. However, the companson of the provinces with regard to the level of development suggested that the mean of arrested female in less developed provinces is less than that of other provinces and there is a weak positive relationship berveen development and female criminality. In general, the findings of country level data are inconsistent with the Western theories and experience. These findings require more inspections and explanations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Crime
  • Arrested
  • Convicted: socio – Economic Development
  • Female Participation
  • Iran