دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1392 (36) 
3. عوامل اقتصادی مؤثر بر اشتغال زنان در ایران

صفحه 53-80

زهرا کریمی موغاری؛ مینو نظیفی نایینی؛ سحر عباسپور


4. تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور

صفحه 81-102

سید هدایت الله نوری؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی