رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان بود. نمونه انتخابی شامل 340 دانش‌آموز دختر بود، که به روش تصادفی (خوشه‌ای ) انتخاب شده بودند. برای سنجش فرضیه‌ها از پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان کولین و رید (تجدید نظر شده) و پرسشنامه کارکردهای سبک‌های تفکّر استرنبرگ و واگنر استفاده شد. در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و آزمون t برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن بر خلاف سبک دلبستگی ناایمن بیش‌ترین سهم را در پیش‌بینی سبک تفکّر قضایی، اجرایی و قانونگذارانه داشت و همبستگی مثبت بین آن‌ها معنادار بود، در ضمن بین کارکردهای سبک‌های تفکّر و سبک دلبستگی ناایمن(اجتنابی و دوسوگرا) همبستگی منفی دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between A ttachment Styles and Girls' Thinking Styles Functions, among High School Female Students in Hamadan

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Yaaghoubi 1
  • Hossein Mohaghegh 1
  • Nafiseh Yari Moghaddam 2
1 ...
چکیده [English]

The aim of the current study was investigating the relationship between attachment styles and thinking styles functions of high school female students in Hamadan. Chosen sample was 340 students from four high schools. Girl tudents were chosen randomly using cluster sampling method. Thinking style function was assessed using sternberg and wagner questionnaire and attachment style was evaluated using Collins & Read Adult Attachment questionnaire (reviewed version). Descriptive statistics and correlation matrix, multivariable regression, and t-test analyze were used for data analysis. The results indicated that secure attachment styles rather than insecure style have more impact on prediction of judgmental, executive and egislative thinking styles and positive correlation between them was - atistically significant. In addition, there was negative correlation between thinking styles and insecure attachment style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecure and insecure attachment styles
  • Legislative
  • Judicial
  • Executive, Thinking Style Function