عوامل اقتصادی مؤثر بر اشتغال زنان در ایران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده

امروزه با توجه به نقش زنان، اهمیت‌دادن به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آن‌ها به بازار کار می‌‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فرآهم آورد. به همین دلیل شناخت مجموعه عوامل زمینه‌ساز مشارکت هرچه بیش‌تر این جمعیت توانمند در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور اولویت ویژه‌ای دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهایی چون نرخ پوشش آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی برای دختران، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی (شاخص مراحل توسعه)، مجذور سهم ارزش افزوده صنعت (شاخص توسعه یافتگی)، نسبت ازدواج به طلاق (شاخص اجتماعی – فرهنگی)، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه دولت ) بر اشتغال زنان در ایران طی سال‌های 1390-1347 بود. بدین منظور از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی افزایش درجه توسعه یافتگی کشور و بالا‌رفتن سطح تحصیلات زنان، بیش‌ترین تأثیر را در افزایش سهم زنان در نیروی کار داشته است.

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Economic factors affecting employment of women in Iran Using artificial neural network approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Karimi Moughari 1
  • Minoo Nazifi Nainie 2
  • Sahar Abbaspour 2
1 .....
2 ...
چکیده [English]

GIven the importance of role of women in today's world, improvement of their employment and guiding them through labor market will provide an opportunity for society to benefit from this great potential work force. Thus identification of factors that make the conditions of cooperation of women in economic and social areas has main priority. Present study investigates the impact of some variables including Percentage of girls enrolled in primary, secondary and higher education, share of value-added of industry in GDP (development process indicator), square of the value added of industry (development index), marriage to divorce ratio ( socio - cultural index), government share of GDP (size of government index) on women employment in 1968 to 20] I. This research uses artificial neural network to analyze data. Findings indicate that in this time period increase in development of the country and proliferation of women education are the most influential factors among women as work force.
   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Women
  • Economic Development
  • education rates
  • a neural network